به ایده هایتان فرصت زندگی دهید
حمایت از فکر و اندیشه نو
به ایده هایتان فرصت زندگی دهید
حمایت از فکر و اندیشه نو

Idea finder

در راستای حمایت از جوانان و توسعه ایده های خلاق ، از طرحها و ایده های مرتبط با تولید و کسب و کار که پتانسیل تجاری سازی داشته و یا منجر به تولید دانش می شود استقبال و حمایت می کنیم. و تا آنجا که بتوانیم با استفاده از تمام ابزارهای خود برای موفقیت ایده شما و عملیاتی شدن و رسیدن به مستعدترین و بهترین بازارهای داخلی و خارجی حمایت می کنیم. همچنین می توانید طرحهای خلاقانه خود در قالب مسئولیت اجتماعی که منجر به توانمند سازی اجتماعی و مالی جوامع محلی می شود را جهت حمایت و اجرایی نمودن برای ما بفرستید

Submit idea

Please fill out the form below to submit your idea

Main page